བོད་ཡིག་ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
ཐག་རག་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག
ཨན་ཀྲོའོ་ཁ་པར། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར།
ཕབ་གྲངས། 122113
བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག
ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདི་ཐོག་མནོན།
ཨན་ཀྲོའོ་པར་རིམ་༢་པ་དང། ཀུ་ཤུ་པར་རིམ་༡པོ་ཡིན། ༢པ་ནང་རྒྱ་ཡིག་དབྱིན་ཇི་ལ་སྒྲ་གདངས་བྱེད་ནུས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཡོད།


×