{"errcode":40164,"errmsg":"invalid ip 8.142.149.180 ipv6 ::ffff:8.142.149.180, not in whitelist rid: 62f80eaf-457ccc99-46c9ecf4"}{"errcode":41001,"errmsg":"access_token missing rid: 62f80eb0-599f07ef-665ef0b9"} ཐག་རག་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག ཕབ་ལེན།
བོད་ཡིག་ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
ཐག་རག་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག
ཨན་ཀྲོའོ་ཁ་པར། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར།
ཕབ་གྲངས། 134827
བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག
ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདི་ཐོག་མནོན།
ཨན་ཀྲོའོ་པར་རིམ་༢་པ་དང། ཀུ་ཤུ་པར་རིམ་༡པོ་ཡིན། ༢པ་ནང་རྒྱ་ཡིག་དབྱིན་ཇི་ལ་སྒྲ་གདངས་བྱེད་ནུས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཡོད།


×