བོད་ཡིག་ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས།
ཨན་ཀྲོའོ་ཁ་པར། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར།
ཕབ་གྲངས། 26187
ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་རྩ་ཆེའི་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདི་ཐོག་མནོན།
ལྟ་ཀློག་མ་ཐུབ་ན་སྒྲིག་འགོད་ནང་དུ་ས་གནས་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྒྱུར་ན་ལྟ་ཐུབ་པར་འདུག


×