བོད་ཡིག་ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད།
ཨན་ཀྲོའོ་ཁ་པར། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར།
ཕབ་གྲངས། 5538
རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གྱི་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད།
ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདི་ཐོག་མནོན།
རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གྱི་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད།


×