བོད་ཡིག་ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
ཨན་ཀྲོའོ་ཁ་པར། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར།
ཕབ་གྲངས། 60333
བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་མང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཏུས་པའི་ཁ་པར་སྙི་བྱ། བོད་དབྱིན་སྐད་རིགས་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐ་སྙད་དང་འགྲེལ་བ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ཆོག
ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདི་ཐོག་མནོན།
བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་མང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཏུས་པའི་ཁ་པར་སྙི་བྱ། བོད་དབྱིན་སྐད་རིགས་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐ་སྙད་དང་འགྲེལ་བ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ཆོག


×